Súbory cookies

Stránka využíva len nevyhnutné súbory cookies. Viac informácii a nastavenia nájdete na tejto stránke.

Zásady spracúvania osobných údajov

Kto tento web prevádzkuje?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše údaje je spoločnosť Adam Krištan (IČO: 52467546) (ďalej len spoločnosť) so sídlom Sekvojová ulica 1682/13, 900 42 Miloslavov - Alžbetin Dvor, Slovenská republika

Aké údaje o mne zbierate?

Spracúvame len údaje odoslané cez formulár na úvodnej stránke v časti Kontaktujte ma (ďalej len formulár). Tieto údaje nie sú viazané k žiadnemu menu, takže ak formulár vyplníte a odošlete, vieme iba vaše telefónne číslo alebo emailovú adresu, no nevieme, komu presne patria.

Kam ukladáte údaje?

Údaje ktoré odošlete cez formulár nám prídu ako správa v komunikačnom nástroji Slack. Táto správa je šifrovaná a vidia ju len zamestnanci spoločnosti, ktorý majú prístup do komunikačného nástroja. O tom ako tento nástroj pracuje s dátami a kde sú uložené si môžete prečítať na tejto stránke.

Komu poskytujete moje údaje?

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Údaje ale musíme poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ nás na to písomne (s adekvátnym odôvodnením) vyzvú. Treba ale myslieť na to, že spracovávame iba telefónne číslo alebo emailovú adresu bez naviazania na konkrétne meno.

Čo ak chcem aby ste zmazali moje údaje?

Ak chcete aby sme zmazali vaše údaje, môžete tak spraviť žiadosťou ktorú zašlete elektronicky na email info@gotcha.sk. Vaše údaje obratom zmažeme.

Ako získate moje osobné údaje?

Iba doslaním formulára na úvodnej stránke.

Na aké účely spracúvate moje údaje?

Iba za účelom kontaktovania vás, po vašej žiadosti z formulára.

Aké subjekty majú prístup k mojim osobným údajom?

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Budú moje údaje prenášané mimo EÚ?

Prenos vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú moje osobné údaje použité na profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše údaje nebudú použité na profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie.

Aké sú moje práva ako dotknutej osoby?

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom, ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.
Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:
Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.
Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:
Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk.